Twój koszyk

Przegląd kasy fiskalnej

PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ

Przegląd kasy fiskalnej. Co ile należy wykonywać przegląd kasy?

Prowadząc działalność handlową przy której sprzedaż jest ewidencjonowana z zastosowaniem kasy mobilnej z papierowym zapisem. Powinno się przeprowadzać przegląd techniczny kasy co 2 lata. Tak wynika z § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816 ze zm.). Zgodnie z art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, muszą oni m.in.:

z każdej sprzedaży wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony,

dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy,

poddawać kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących.

W przypadku kas o zastosowaniach specjalnych czyli takich które przeznaczone są do prowadzenia ewidencji o świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami. Obowiązkowy przegląd techniczny przeprowadza się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Data pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego kasy liczona jest od dnia dokonania fiskalizacji kasy, przez którą należy rozumieć w przypadku:

kas on-line – jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji,

kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii – jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną, zakończoną wystawieniem raportu fiskalnego dobowego.

Przegląd kasy fiskalnej po terminie

Warto pamiętać o terminowym przeglądzie kas rejestrujących z uwagi na konsekwencje z tym związane. Ustawodawca w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT wskazał, że jeśli podatnik w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji zakończy działalność gospodarczą lub nie podda kas w obowiązującym terminie do przeglądu technicznego przez właściwy serwis, zobowiązany jest do zwrotu odliczonej lub otrzymanej z urzędu kwoty wydatkowanej na zakup tej kasy rejestrującej. Ponadto za niedopełnienie przez podatnika wskazanego obowiązku grozi kara pieniężna w wysokości 300 zł, którą jest zobowiązany uiścić w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w tej sprawie (art. 111 ust. 6ka i 6l ustawy o VAT).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *