Słownik pojęć – Kasy fiskalne

Fiskalizacja

Jednokrotna operacja inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy fiskalnej. Proces wiąże się z wpisaniem do modułu fiskalnego NIP’u użytkownika. Czynność zakończona jest wydrukowaniem przez kasę pierwszego raportu dobowego.

Zgodnie z obowiązującym prawem, czynność fiskalizacji może być wykonywana tylko przez serwisanta posiadającego stosowne uprawnienia, wydawane przez producenta kasy fiskalnej. Fakt wykonania fiskalizacji odnotowywany jest w książce serwisowej kasy i zgłaszany do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do 7 dni.

Numer ewidencyjny

Numer, który nadaje Urząd Skarbowy po zarejestrowaniu kasy fiskalnej. Numer ten powinien być wpisany w książce serwisowej kasy oraz umieszczony w sposób czytelny i trwały na obudowie kasy.

Przegląd techniczny kasy rejestrującej

Obowiązkowy przegląd techniczny wykonuje serwisant na wniosek podatnika w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia. Przegląd taki powinien być wykonany nie rzadziej niż co 2 lata. Przegląd taki obejmuje sprawdzenie:

  1. stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również stanu plomb na module fiskalnym kasy, oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywa- nym serwisem kasy;
  2. stanu obudowy kasy;
  3. czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
  4. programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumenta- cją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
  5. poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych; 
  6. poprawności działania wyświetlacza klienta;
  7. stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
  8. stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:

  1. wpis jego wyniku do książki kasy; 
  2. dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu tech- nicznego, w szczególności kopii faktury.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących.

Książka kasy fiskalnej

Książka, którą otrzymujemy wraz z kasą. Dokumentuje ona wszelkie czynności związane z fiskalizacją kasy, zmianami miejsc instalacji, naprawami, przeglądami itp. Książka kasy rejestrującej musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.

Kasa rezerwowa

Jest to kasa zapasowa. W przypadku jej braku w sytacji awaryjnej jesteśmy zmuszeni do zaprzestania sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *